خرید لباس تصاویر : خاطره دوم خرداد 1376

منبع: عصر ایران