خرید لباس تصویب فوريت طرح امر به معروف و نهي از منكر

نمايندگان مجلس با فوريت بررسي شدن طرح امر به معروف و نهي از منكر موافقت كردند.به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان ملت در جلسه علني امروز يكشنبه يك فوريت طرح امر به معروف و نهي از منكر را بررسي و تصويب كردند.يك فوريت اين طرح با 172 راي موافق، 12 راي مخالف و 26 راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.گفتني است، اين طرح مشتمل بر 3 فصل كليات، تعاريف و كليات، حوزه‌هاي امر به معروف و تشكيلات و 28 ماده است.در صورت تصويب نهايي اين طرح، امر به معروف و نهي از منكر در اين قانون ناظر به اعمالي است كه در جامعه علني بوده و يا بروز احتمالي داشته باشد و يا بدون ضرورت تجسس ثابت شود كه مضر به منافع عمومي و امنيت ملي است.همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح امر به معروف و نهي از منكر در مرحله تذكر لساني، كتبي و ارائه شكايت و گزارش به مراجع ذي‌ربط وظيفه همگاني است و در مرحله يدي به حكومت اختصاص دارد.طراحان اين طرح كه به امضاي 103 نفر از نمايندگان رسيده است اعلام كردند از آنجا كه جهت كمال و تعالي انسان‌ها در رشد و بالندگي و افزايش كارآمدي نظام ضرورت انجام فرضيه الهي امر به معروف و نهي از منكر غير قابل انكار بوده و از طرفي اصل مترقي 8 قانون اساسي در اين زمينه، فرايض، حدود و كيفيت آنرا منوط به تصويب قانون كرده است طرح مذكور تقديم مجلس مي‌شود.