خرید لباس امام جمعه خرمشهر به سخنرانی احمدی نژاد نرفت

روزنامه قدس نوشت:در اعتراض به بي توجهي به مشکلات خرمشهر، امام جمعه اين شهر در مراسم ويژه سوم خرداد در روبروي مسجد جامع که با حضور رئيس جمهور برگزار شد، شرکت نکرد.آية ا… سيدابوالحسن نوري امام جمعه خرمشهر در اعتراض به عملکرد استاندار خوزستان در حذف سخنراني و خوشامدگويي وي در مراسم ويژه سوم خرداد، از حضور در اين مراسم خودداري کرد.يادآور مي شود در سفر چندي پيش وزير اقتصاد به خرمشهر به عنوان نماينده دولت، آية ا… نوري، امام جمعه اين شهر با بيان اين که اعتبارات خوب دولتي در استان به هدر مي رود، خواستار خانه تکاني در استانداري خوزستان شده بود.امام جمعه خرمشهر در دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي نيز يک بار بدليل تحقق نيافتن وعده هاي رئيس جمهور در رفع مشکلات اين شهر به استقبال رئيس جمهور وقت نرفت.