خرید لباس انتقال پایتخت از تهران

 انتقال از پایتخت سال هاست که مطرح شده اما در این دولت به طور جدی درصدد اجرایی کردن آن هستیم.
به گزارش خبرگزاری ها، وزیر کشور با انتقاد از وضع کنونی پایتخت گفت: بحث انتقال از پایتخت جدی است زیرا هم بحث امنیتی، هم بحران، هم جمعیت و هم بحث محیط زیست در تهران داریم.