خرید لباس از هر 11 چك، يكي برگشت مي‌خورد

نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال گذشته به 10،7درصد رسيد. اين نسبت در 30 سال گذشته بي‌سابقه است.به گزارش ايلنا، براساس آخرين آمار منتشر شده بر تارنماي بانك مركزي، در سال گذشته 47 هزار و 468 ميليارد ريال چك مبادله شده كه از اين ميزان حدود 5 هزار و 87 ميليارد ريال آن برگشت داده شده است. بنابراين نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال گذشته به 10،7درصد مي‌رسد. به بيان ديگر تقريبا از هر 11 چك مبادله شده يكي از آنها برگشت داده مي‌شود.بررسي آمارهاي موجود از نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده نشان مي‌دهد اين نسبت در سي سال گذشته بي سابقه بوده است. از سال 1357 تاكنون بيشترين نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در همين سال يعني 1357 رخ داده است. نسبت مورد اشاره در اين سال 12،6درصد بوده كه بالاترين نسبت پس از انقلاب به شمار مي‌رود. پس از آن بيشترين نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال 1358 به ميزان 9،10 درصد رخ داده است. از اين سال تاكنون نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده همگي زير 10 درصد و در 10 سال گذشته حدود 5 درصد بوده است.با وقوع ركود در ايران كه نشانه‌هاي آن از اواخر سال 86 پديدار شد، نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده سير صعودي به خود گرفت و از 5 درصد سال 86 به 7،8 درصد در سال 87 رسيد. هم‌اكنون اين نسبت به 10،7درصد رسيده است.كارشناسان اقتصادي دليل افزايش بي‌سابقه چك‌هاي برگشتي را به ركود حاكم بر بازار ايران و نيز بحران مالي جهاني نسبت مي‌دهند. آنان همچنين معتقدند نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال جاري نيز روند افزايشي خود را همچنان حفظ مي‌كند زيرا ركود بر بازار اقتصادي ايران همچنان سايه افكنده است.علاوه بر افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي مبلغ آنها نيز در چند سال گذشته در روند صعودي قرار گرفته است.نسبت مبلغ چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در پايان سال 88 به 5،1 درصد رسيده كه تا سال 77 يعني 12 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. در سال 77 نسبت مبلغ چك‌هاي برگشتي به مبادله شده 5 درصد بوده است.در سال گذشته حدود 462 هزار و 940 ميليارد تومان چك، مبادله شده كه از اين ميزان حدود 23 هزار و 407 ميليارد تومان آن برگشت داده شده كه رقمي قابل توجه است.به نظر مي‌رسد درصدهاي اخير همچنان كه كارشناسان اقتصادي معتقدند افزايشي باشد زيرا نشانه‌هاي ركود در سال جاري نيز به راحتي قابل مشاهده است.