خرید لباس اقلام سلولزي با نام “پالوما” استاندارد نیست

استاندارد استان تهران اعلام كرد: حوله كاغذي و كاغذ توالت با نام تجارتي پالوما غيراستاندارد است.به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران، نتايج نمونه برداري و آزمون محصولات فوق نشان داده است ، اقلام مذكور در فاكتورهايي چون، ابعاد ورق ، وزن رول ،وضعيت ظاهري رول، سطح خالي از الياف و نيز تعداد كلي ميكروارگانيسم ها، با استاندارد هاي ملي مربوطه مغايرت داشته است.این گزارش حاكي است، محصولات فوق فاقد شماره مجوز وزارت بهداشت و نيز نام و نشانيوارد كننده مي باشند.بر اساس اين گزارش: دستمال كاغذي، دستمال توالت و لوازم بهداشتي، از جمله كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري بوده و مطابق اين مقررات ، توليد، عرضه و توزيع آن بدون داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد در مورد محصولات داخلي و داشتن مجوز ورود براي محصولات وارداتي ، ممنوع و جرم محسوب مي شود.در گزارش تاكيد شده است ، اين اداره كل در اجراي تبصره4 ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، ضمن توقيف و جمع آوري محصولات فاقد نشان استاندارد، به منظور دفاع از حقوق مصرف كنندگان با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد كرد.روابط عمومياداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتياستان تهران