خرید لباس تلاش براي كانديدا شدن و نشدن باهنر

پس از عدم كسب آراي مجمع عمومي فراكسيون اكثريت مجلس از سوي باهنر براي كانديدا شدن جهت نايب رئيسي مجلس عده‌اي از نمايندگان تلاش دارند تا باهنر در انتخابات هيئت رئيسه مجلس كه فردا برگزار مي‌شود كانديدا شود اما عده‌اي ديگر عكس اين نظر را دارند.به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين،براساس سازوكار و توافق اصولگرايان در ابتداي مجلس هشتم جهت ايجاد هماهنگي بيشتر ميان اصولگرايان اين نكته مورد توافق همه اصولگرايان قرار گرفت كه اگر نماينده‌اي در مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان براي عضويت در هيئت رئيسه كانديدا شد و آراي لازم را كسب نكرد، ديگر حق ندارد در صحن مجلس براي عضويت در هيئت رئيسه كانديدا شود.در همين راستا مجمع عمومي فراكسيون اكثريت مجلس روز يكشنبه برگزار شد و درخصوص انتخابات هئيت رئيسه مجلس براي سال سوم كه فردا برگزار مي شود تصميم گيري كرد.در اين مجمع ، محمدحسن ابوترابي فرد ، محمدرضا باهنر و سيد شهاب الدين صدر براي نواب رئيسي مجلس كانديدا شدند اما باهنر نتوانست آراي مجمع را براي كانديدا شدن بدست آورد.پس از اين موضوع طرفداران شهاب الدين صدر كه اكثرا از فراكسيون انقلاب اسلامي و از طرفداران دولت مي باشند تاكيد دارند كه باهنر بايد به توافق صورت گرفته در فراكسيون پايبند باشد و در صحن مجلس خود را كانديدا نكند.در همين راستا برخي از نمايندگان مجلس تلاش دارند تا باهنر روز چهارشنبه كانديدا شود و شانس خود را براي نايب رئيسي در صحن مجلس بيازمايد.در همين راستا ، «ولي اسماعيلي» عضو فراكسيون انقلاب اسلامي اعتقاد دارد كانديدا شدن باهنر باعث زيرپا گذاشتن وي بر توافق صورت گرفته در فراكسيون اكثريت مي شود و همين امر به اخراج وي از فراكسيون خواهد انجاميد، اما عده‌اي ديگر از نمايندگان از جمله جهانبخش محبي نيا عضو هيئت رئيسه مجلس و عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس معتقد است كه هيچ منعي در اساسنامه فراكسيون براي كانديدا شدن باهنر وجود ندارد و وي در انتخابات فردا مي‌تواند كانديدا شود.در همين راستا شاهد صف بندي دو طيف از نمايندگان هستيم. عده‌اي از نمايندگان تلاش دارند تا باهنر در صحن مجلس كانديدا شود اما عده‌اي ديگر بشدت با اين امر مخالفند.فراكسيون اكثريت مجلس اخيرا 5 روحاني را به عنوان هيئت داوري برگزيد تا در مورد اختلافات،اظهارنظر كند.موسي غضنفرآبادي يكي از اعضاي اين هيئت داوري در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: عده‌اي از نمايندگان تلاش دارند تا آقاي باهنر را متقاعد كنند كه وي فردا كانديداي نايب رئيسي مجلس شود البته خود آقاي باهنر تمايلي ندارد.وي افزود: يكي از راه حل هاي رفع اين مشكل اين است كه صدر از كانديدا شدن منصرف شود.