خرید لباس از سوابق مدیر جدید سعیدلو حرفی زده نشد!

رئيس سازمان تربيت‌بدني در حكمي سيروس احمدي را به عنوان مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات منصوب كرد.به گزارش فارس، در حكم علي سعيدلو براي سيروس احمدي آمده است: با عنايت به مراتب تجارب و سوابق مديريتي جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان تربيت بدني منصوب مي شويد. با عنايت به اهميت وظايف محوله به آن دفتر، انتظار دارم با سرلوحه قرار دادن راهبردهاي نظام جامع تربيت بدني و ورزش كشور و انجام مطالعات تطبيقي و تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد در سازمان تربيت بدني در انطباق با سازمان هاي ورزشي دنيا، نسبت به طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملكرد در سازمان با رويكرد سيستمي، انجام بازرسي ها بادقت و رعايت عدل و انصاف و نيز پاسخگويي به شكايت با رويكرد مديريت اخلاقي و تكريم مردم اهتمام نماييد.اميد است با اتكا به نيروي لايزال الهي و همكاري ساير واحدهاي سازمان، در پيشبرد ماموريت هاي محوله و نيل به اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و سازمان تربيت بدني موفق و مويد باشيد.