خرید لباس انتقال پايتخت نيازمند تفاهم سه قوه است

اعلام و انجام هر كار مهمي در سطح كلان سياسي؛ اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي كشور نياز به اجماع تمام قوا دارد.محسن كوهكن در گفتگو با آريا در مورد طرح انتقال پايتخت از سوي وزير كشور گفت: اولين مسئله براي اين كار تفاهم كلي ميان سه قوه مجريه؛ مقننه و قضائيه است و بعد مي توان به سراغ آن رفت كه چه كسي مي تواند به لحاظ قانوني در اين رابطه تصميم مستقيم را بگيرد يا اصلا نياز به تصويب مجلس دارد يا خير.وي افزود: تصميم گيري براي انتقال مركز به شهر ديگر نياز به نظر كارشناسي مورد توافق سه قوا دارد تا نحوه اين كار تعريف شود چراكه اين مسئله به هر سه قوه ربط پيدا مي كند. براساس نظر كارشناسي مشترك هست كه همه در اين رابطه تعامل و همكاري خواهند كرد و نتيجه مطلوب حاصل مي شود.عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اينكه در رابطه با انتقال پايتخت از تهران تا كنون نشست و جلسه منسجم و مشتركي ميان قوا انجام نشده است تصريح كرد: بدون برنامه ريزي اگر اين كار انجام شود قاعدتاً تبعات منفي زيادي به دنبال خواهد داشت كه حداقل آن محقق نشدن اهداف اين كار است.وي در پايان اضافه كرد: اگر فاصله قوا از 5 كيلومتر به 50 يا 100 كيلومتر يا بيشتر افزايش يابد روي خيلي از مسائل تأثير مي گذارد براي همين بر مسئله فهم مشترك تاكيد مي كنم.