خرید لباس جديدترين وضعيت نفوذ اينترنت اعلام شد

ايران با داشتن بيش از 32 ميليون نفر کاربر اينترنت، رتبه نخست را در ميان کشورهاي خاورميانه به خود اختصاص داده استبه گزارش ايسنا، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، بر اساس گزارش سايت internetwordstats که تا سپتامبر 2009 آماده شده اعلام كرد كه ضريب نفوذ کاربران اينترنت در ايران به 5/48 درصد رسيده است و کاربران اينترنتي در ايران بين سال‌هاي 2000 تا 2009 حدود 12 هزار 780 درصد رشد داشته است كه اين رشد در سطح خاورميانه هزار و 675 درصد و در سطح جهان حدود 399 درصد بوده است.بر اساس اين گزارش، ضريب نفوذ اينترنت و تعداد کاربران آن در خاورميانه به ترتيب 8/28 درصد و 58 ميليون و 309 هزار نفر است. همچنين با توجه به آمار منتشر شده از سوي اين سايت، ضريب نفوذ اينترنت در آسيا 1/20 درصد، در اروپا 53 درصد و در آمريکاي شمالي 2/76 درصد است.آسيا با داشتن بيش از 764 ميليون و 435 هزار نفر بيش‌ترين تعداد کاربران اينترنتي را در اختيار دارد و اروپا و آمريکاي شمالي رتبه‌هاي دوم و سوم را در اين حوزه به خود اختصاص داده‌اند.اين گزارش حاکي است، پس از ايران، کشورهاي عربستان، سوريه و امارات متحد‌عربي، رتبه‌هاي بعدي را از نظر تعداد کاربران اينترنتي در خاورميانه به خود اختصاص داده‌اند.اما از نظر ضريب نفوذ اينترنت، امارات متحد‌عربي با 1/74 درصد رتبه نخست و ايران با 5/48 درصد رتبه پنجم را در سطح خاورميانه به خود اختصاص داده‌اند.