خرید لباس خبر حاجی بابائی از کاهش تعطیلات تابستان

وزیر آموزش و پرورش گفت: تا زمان رسیدن به یک جمع بندی دقیق کاهش تعطیلات تابستانی برای دانش آموزان منتفی است.حمیدرضا حاجی بابایی در گفت و گو با برنا اظهار داشت: هنوز به جمع بندی دقیقی در خصوص کم شدن تعطیلات تابستانی نرسیده ایم و در حال حاضر دانش آموزان تعطیلات تابستان را بر مبنای گذشته سپری می کنند.وی ادامه داد: در صورت تصویب هرگونه مصوبه ای آن را به اطلاع عموم می رسانیم و در حال حاضر ارایه هرگونه سخنی مرجع قانونی ندارد.وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: کاهش تعطیلات تابستانی تنها در حد پیشنهاد است.