خرید لباس خريد الکترونيکي زباله تهراني‌ها!

طرح خريد الکترونيکي زباله هاي تفکيک شده، به طور رسمي از منطقه 13 شهرداري تهران آغاز شد.
به گزارش واحد مرکزي خبر، در اين طرح، براي شهرونداني که زباله هاي قابل بازيافت و خشک را از زباله هاي تر جدا کنند و به غرفه هاي ويژه جمع آوري بازيافت و يا خودروهاي جمع آوري تحويل دهند، کارت الکترونيکي بازيافت صادر مي شود.
در طرح الکترونيکي خريد زباله هاي بازيافتي، زباله هاي تفکيک شده شهروندان پس از وزن کشي، بر اساس قيمت مشخص شده خريداري و بجاي پرداخت پول نقد، کارت آنان به همان اندازه و رقم شارژ مي شود.
شهردار منطقه 13 در اين باره به خبرنگار واحد مرکزي خبر گفت: دارندگان کارت هاي الکترونيکي بازيافت مي توانند با کارت هاي خود، از همه فروشگاهها و واحد هاي صنفي، اجناس موردنظر را خريداري کنند.
راحتي افزود:تاکنون براي بيش از 90 درصد از ساکنان منطقه 13 شهرداري تهران، کارت الکترونيک بازيافت صادر شده است .
وي گفت: آن دسته از شهروندان منطقه سيزده اي که تاکنون اين کارت ها را دريافت نکرده اند، مي توانند به شهرداري نواحي منطقه مراجعه و کارت خود را دريافت کنند.
قرار است امسال براي همه شهروندان تهراني، کارت الکترونيکي بازيافت صادر شود.
راحتي در ادامه از دريافت طرح مديريت يکپارچه شهري از سوي شهرداري منطقه 13 خبر داد و گفت: اين منطقه، نخستين بار موفق به کسب اين امتياز شهري شده است.
شهردار منطقه 13 افزود: اجراي کامل طرح بازيافت زباله از محل، افزايش بزرگراهها، توسعه حمل و نقل عمومي و مترو، افزايش فضاي سبز شهري، ايمني عابران پياده با بهسازي معابر، آموزش شهروند الکترونيک و صدور کارت الکترونيک بازيافت، از علل دريافت طرح مديريت يکپارچه شهري در منطقه 13 است.
راحتي گفت: اين شهرداري همچنين با نصب سامانه انرژي خورشيدي در پارک سرخه حصار، نياز انرژي همه ساختمان هاي اداري و خدماتي مستقر در اين پارک را تامين مي کند.