خرید لباس كمپاني‌هاي دخاني اين بار زنان راهدف مي‌گيرند

رييس مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، نسبت به ترفند كمپاني‌هاي دخانياتي به منظور تحت تاثير قرار دادن زنان براي مصرف سيگار هشدار داد.دكتر غلامرضا حيدري در آستانه هفته جهاني بدون دخانيات در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آخرين آمار موجود در رابطه با جمعيت زنان و مردان سيگاري كشور گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از كل جامعه بالاي 15 سال كشور، حدود 3 درصد زنان و حدود 25 درصد مردان سيگاري هستند كه جمعيت زنان سيگاري در مقايسه با مردان كمتر است. همچنين زنان ايراني در مقايسه با زنان ديگر كشورها، كمتر سيگار مصرف مي‌كنند.وي ادامه داد: هرچند مصرف سيگار در قشر جوان تقريبا رو به افزايش است اما در مقايسه با 20 سال گذشته زنان جوان، بيشتر سيگار مصرف مي‌كنند كه اين امر نگران كننده و زنگ خطري براي آينده است. از آنجا كه زنان مادران آينده هستند و مي‌توانند نقش آموزشي تاثيرگذاري در فرزندان داشته باشند، مصرف سيگار در آنها از اهميت زيادي برخوردار است؛ به طوري كه در صورت افزايش مصرف در آنها بايد در انتظار نسلي با سيگاري‌هاي بيشتري باشيم.حيدري جريانات فمينيستي سال‌هاي 70 – 60 ميلادي در اروپا و مطرح شدن برابري زن و مرد در آن سال‌ها را فرصتي براي گسترش فعاليت كمپاني‌هاي دخانياتي و برنامه‌ريزي آنها براي سيگاري كردن زنان عنوان كرد و گفت: در خلال چند دهه گذشته مصرف دخانيات در مردان دنيا در يك حد متوسط ثابت مانده اما در زنان افزايش يافته است؛ چرا كه در اين سال‌ها كمپاني‌هاي دخانياتي دقت و برنامه‌ريزي خود را براي سيگاري كردن قشر زنان كه نصف يك جامعه را تشكيل مي‌دهند، منعطف كرده و از تمركز روي مردان خارج شدند.وي ادامه داد: كمپاني‌هاي دخانياتي از اين جريانات فمينيستي سوء استفاده كرده و سيگار را يك رفتار مردانه و مناسب مطرح كردند. بر اين اساس است كه امسال سازمان بهداشت جهاني بواسطه در نظر گرفتن شعار «جنسيت و دخانيات با تاكيد بر حفاظت زنان در مقابل استعمال دخانيات» در روز جهاني بدون دخانيات، اين عمل را در جوامع آگاه سازي كرده و به زنان هشدار مي‌دهد كه تحت تاثير تبليغات قرار نگيرند.حيدري سيگارهايي با برندهاي زنانه و نام‌هاي معروف مد و عطر زنانه را از ترفندهاي شركت‌هاي دخانياتي براي جلب زنان به مصرف سيگار عنوان كرد و گفت: كمپاني‌هاي دخانياتي بواسطه چنين اقداماتي در نظر دارند زنان را تحت تاثير قرار داده تا مصرف سيگار در آنها افزايش يابد كه در صورت افزايش جمعيت زنان سيگاري، نسل‌ بعدي افراد سيگاري بيشتري خواهد داشت. بنابراين لازم است در اين زمينه اقدامات فرهنگي و پيشگيرانه بيشتري صورت گيرد.وي با اشاره به افزايش مصرف سيگار در دو قشر زنان تحصيل كرده زياد و تحصيل كرده كم جامعه، ادامه داد: هر چند در اين دو گروه افزايش مصرف مشاهده مي‌شود، اما در افراد تحصيل كرده اين افزايش مصرف بيش از قشر عام است.حيدري با بيان اين كه افزايش مصرف قليان در قشر مردمي و عامي نيز مشاهده مي‌شود، افزود: در استان‌هاي جنوبي كشور زنان بيش از مردان قليان مصرف مي‌كنند كه اين امر در اين استان‌ها از واسطه فرهنگي و تاريخي برخوردار است. اما مهم آن است كه تفاوت شيوع مصرف سيگار ميان زنان و مردان در مورد قليان وجود ندارد.به گفته وي، آخرين آمار در مورد مصرف قليان حاكي از آن است كه در كل جامعه، زنان به اندازه مردان قليان مصرف مي‌كنند. بنابراين دختران و پسران جامعه به يك اندازه و حدود 25 تا 30 درصد تجربه مصرف قليان را دارند كه اين امر خطرناك است. اين در حالي است كه 5 تا 6 درصد دختران و زنان در جواني و 20 تا 30 درصد پسران و مردان جوان، تجربه مصرف سيگار دارند. بنابراين به نظر مي‌رسد در جامعه اين حالت وجود دارد كه مصرف سيگار يك رفتار مردانه است، اما مصرف قليان ميان دختر و پسر چندان تفاوتي ندارد.حيدري در پايان گفت: هيچ ضمانتي وجود ندارد كه تاهل يا بچه‌دار شدن باعث ترك سيگار شود. هر چند كه ممكن است زنان در دوران بارداري يا شيردهي موقتا سيگار را كنار بگذارند.