خرید لباس خصوصی سازی مدارس منتفی شد

معاون وزیر آموزش و پرورش در مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش گفت: واگذاری 300 مدرسه به بخش غیردولتی منتفی شد.علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ” آخرین وضعیت واگذاری مدارس به بخش خصوصی” گفت: در پیشنهادات اولیه قانون بودجه سال 89، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای دولتی موظف به واگذاری پنج درصد از تصدی های خود شدند و پیشنهاد شد که آموزش و پرورش 300 مدرسه را به بخش غیردولتی واگذار کند.پیش از این باقرزاده عنوان کرده بود که 300 مدرسه به بخش خصوصی واگذار می شود.معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اما پس از بررسی بودجه در مجلس و اصلاح قانون، رقم 300 مورد از پیشنهادات حذف شد و جای آن درصد قرار دادند.باقرزاده ادامه داد: اکنون آموزش و پرورش می تواند پنج درصد از تصدی ها را در زمینه هایی که امکان آن مهیا است واگذار کند و آن را محدود به مدرسه داری نکند.معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش درباره واگذاری اداره مدارس به حوزه علمیه قم با توجه به نشست مشترکی که طی هفته گذشته با یکدیگر داشتند، گفت: دستگاههای دولتی می توانند با یک مکانیزیمی مدیریت برخی از مدارس را به عهده بگیرند که حوزه علمیه قم هم یکی از آنهاست و اگر نهادی از آمادگی و شرایط  لازم برخوردار باشد طبق اساس نامه می تواند مدرسه داری کنند ولی تا کنون در هیچ جای کشور چنین تقاضایی نداشتیم.