خرید لباس “اعتماد” و “اسرار” مجرم‌ شدند

هيات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران نظر خود را درباره روزنامه‌هاي “اعتماد” و “اسرار” اعلام كرد.به گزارش ايسنا، جلسه رسيدگي به كيفرخواست‌هاي مطروحه عليه مديران مسئول نشريات اعتماد و اسرار روز يكشنبه مورخ ‌٩/٣/٨٨ در شعبه ‌٧٦ دادگاه كيفري استان به رياست قاضي مديرخراساني و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.براساس اين گزارش، هيات منصفه مطبوعات استان تهران، ‌مدير مسئول نشريه اسرار را در مورد اتهام نشر مطالب خلاف واقع، موضوع شكايت مدعي‌العموم به اتفاق آراء مجرم دانست و با اكثريت آراء وي را مستحق تخفيف در مجازات تشخيص نداد.هيات منصفه مطبوعات استان تهران، همچنين مدير مسئول نشريه اعتماد را در مورد اتهام نشر مطالب كذب به قصد تشويش اذهان عمومي، به اتفاق آراء متهم را مجرم تشخيص داد و نامبرده را مستحق تخفيف در مجازات ندانست.