خرید لباس قرارداد گازي ايران و پاكستان نهايي شد

وزير‌نفت پاكستان از نهايي شدن قرارداد خريد گاز ايران پس از 17 سال مذاكره خبر‌دادبه گزارش همشهري آنلاين منابع خبري پاكستان به نقل از نويد قمر، وزير انرژي اين كشور با شگفتي و خوشحالي از اين خبر استقبال كردند.در همين زمينه خبرگزاري رسمي وزارت نفت با انتشار خبري از امضاي ضمانتنامه خط لوله گازي ايران – پاكستان  8 خرداد در تركيه خبر داد.  بنا بر اين گزارش، وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان پس از مراسم امضاي اين اسناد به خبرنگاران گفت: با امضاي اين اسناد، به‌زودي ساخت بخش باقيمانده خط لوله گازي ايران- پاكستان آغاز مي‌شود.وي گفت: بر پايه توافقنامه خريد و فروش گاز ميان 2 كشور (جي‌اس‌پي‌‌اي)، ميزان گاز صادراتي ايران به پاكستان روزانه 750 ميليون فوت مكعب خواهد بود كه به يك ميليارد فوت مكعب (حدود 30 ميليون متر مكعب در روز) افزايش خواهد يافت.قمر با بيان اينكه واردات 750 ميليون فوت مكعب گاز از ايران معادل 20‌درصد از توليد كنوني گاز در پاكستان است، اظهار داشت: مدت زمان عرضه گاز ايران به پاكستان 25 سال است كه به‌مدت 5 سال ديگر نيز مي‌تواند تمديد شود.