خرید لباس اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

هيات وزيران در جلسه عصر يکشنبه که به رياست دکتر محمود احمدي‌نژاد، رييسجمهور، تشکيل شد، ضريب حقوق کارکنان و مستخدمان دولت و ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران در سال 1389 را بنا بر پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تصويب کرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مصوبه هيات وزيران ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاري 636 ريال، حداقل حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر شاغلان و بازنشستگان، 310 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به ميزان 7 برابر يعني 2 ميليون و 170 هزار تومان تعيين شده است.در سال 1388 ضريب حقوق 600 ريال و حداقل حقوق 290 هزار تومان تعيين شده بود.مشروح مصوبه هيات دولت در جلسه عصر يکشنبه در خصوص ميزان افزايش ضرايب حقوقي کارکنان و مستخدمان دولت و ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران در سال 1389 بدين شرح است:1- ضريب حقوق سال 1389 اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و پنجاه و نه ريال (9059) تعيين مي‌شود.2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي سال 1389 به ميزان ششصد و سي و شش (636)ريال تعيين مي‌شود.3- ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1389 به ميزان ششصد و سي و شش (636) ريال تعيين مي‌شود.4- سقف افزايش حقوق کارمندان دستگاه‌هاي موضوع اجزاء “د” و “ه” بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به ميزان شش درصد (6%) تعيين مي‌شود.5- عيدي پايان سال غير مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1389 به ميزان عيدي پايان سال مشمولان قانون ياد شده تعيين مي‌گردد.6- حداقل حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولان ماده ياد شده به استثناء مشمولان بند (8) اين تصميم نامه در سال 1389 به ميزان سه ميليون و يکصد هزار (3100000) ريال و حداکثر حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل ياد شده در اين بند تعيين مي‌شود.7- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان سه ميليون و يکصد هزار (3100000) ريال تعيين مي‌شود.8- حقوق بازنششستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1389 به ميزان شش درصد(6%) نسبت به سال 1388 افزايش مي‌يابد.9- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارکنان موضوع بند 3) و ساير نهادها و دستگاه‌ها موضوع بند (3) اين تصميم نامه در سال 1389 به ميزان دو ميليون و يکصد و بيست هزار(2120000) ريال و حداکثر حقوق اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق ياد شده در اين بند تعيين مي‌شود.10- پرداخت کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم موضوع جزء (الف) بند (7)ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور حداکثر به ميزان هشتاد درصد (80%) سقف عملکرد سال 1388 به شرح ذيل مجاز مي‌باشد:سقف قابل پرداخت براي هريک از کمک هزينه‌هاي مستقيم يا غير مستقيم غذاي روزانه در خصوص کارمنداني که ساعت کار آنها حداقل هشت ساعت در روز است، اياب و ذهاب (سرويس رفت و آمد) کارمنداني که 44 ساعت در هفته کار مي‌کنند و از هر گونه سرويس سازماني استفاده نمي‌کنند در تهران و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر، مهد کودک براي کارمندان اناث که داراي فرزند زير پنج سال هستند به ازاي هر کودک (حداکثر سه فرزند) و ساير کمک‌هاي مستقيم و غيرمستقيم با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي اعم از نقدي يا غير نقدي حداکثر تا ميزان ارقام مصوب سال 1388 از هر يک از اقلام ياد شده مجاز مي‌باشد.11- پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتي به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصميم نامه حداکثر به ميزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظور شده در موافقت نامه همان سال مجاز مي‌باشد.12- فوق‌العاده ماموريت روزانه داخل کشور و کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي اين تصميم نامه که به عنوان مامور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شود و ناچار به توقف شبانه هستند تا ميزان حداقل حقوق و فوق العاده‌هاي مستمر در مورد مشمولان هر يک از بندهاي اين تصميم نامه به ماخذ يک بيست و پنجم و نسبت به مازاد آن به ماخد يک دويستم حداکثر به ميزان عملکرد سال 1387 و در چارچوب موافقت نامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت مي‌باشد.در جلسه عصر يكشنبه هيات وزيران همچنين تعدادي ديگر از پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد.