خرید لباس راز طب سوزني فاش شد

گروهي از پژوهشگران آمريکايي با کشف يک مکانيزم مولکولي موفق شدند راز طب سوزني با قدمتي چهار هزار ساله را فاش کنند.به گزارش تلگراف، محققان دانشگاه روچستر در نيويورک که نتايج يافته هاي خود را در مجله نيچر نوروساينس منتشر کرده اند يکي از مکانيزم هاي مولکولي که اثرات تسکين دهنده درد طب سوزني را القاء مي کند، کشف کردند.اين محققان دريافتند که سوزن هاي به کار رفته در طب سوزني موجب مي شود که در سطح بافت تحت درمان، ماده اي به نام «آدنوزين» آزاد شود. اين ماده همانند يک مسکن طبيعي عمل مي کند.برپايه اين ماده ، دانشمندان آمريکايي موفق شدند با افزايش تجمع آدنوزين ، اثرات ضد درد طب سوزني را بر روي موشها سه برابر کنند.طب سوزني با قدمتي چهار هزار ساله يکي از رايج ترين روش هاي غير متداول پزشکي است که امروزه در تمام دنيا براي درمان بسياري از بيماريها از آن استفاده مي شود به ويژه يکي از کاربردهاي آن در مقابل دردهاي مزمن و دردهاي شديد است.درحال حاضر چين، ژاپن و ايتاليا از بيشترين تعداد پزشک طب سوزني برخوردارند.محققان آمريکايي براي درک اين مسئله که طب سوزني در سطح مولکولي چه عملکردي دارد در پاهاي موشها درد ايجاد و سپس سوزنها را در نقاط حساس به درد وارد کردند.با بررسي سطح مولکولي ، اين دانشمندان دريافتند که در محل بافت تحريک شده با سوزنها آدنوزين ترشح شد.تاکنون آدنوزين به عنوان ماده اي که اثرات مطلوبي براي خواب ايجاد مي کند شناخته شده بود.اين محققان نشان دادند در موشهايي که با اين طب سنتي درمان شدند در مدت زمان بسيار کوتاهي پس از تحريک با سوزنها آدنوزين در بخش داراي درد ترشح شد و تا زماني که از سوزنها استفاده مي شد ميزان آن به 24 برابر افزايش يافت با افزايش ميزان اين ماده، کاهش درد در موشها مشاهده شد.فوريه گذشته گروهي از دانشمندان انگليسي دانشگاه يورک کشف کرده بودند که طب سوزني بيشترين تاثير خود را بر روي مغز دارد نه بدن و در واقع ميزان درد را به جاي بدن در مغز کاهش مي دهد. اين محققان با اسکن مغز گروهي از افراد تحت تحريکات طب سوزني به اين نتايج دست يافته بودند.