خرید لباس شناسايي داروهاي تقلبي وارداتي توسط مصرف كننده

مديركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت گفت: بر روي هر داروي وارداتي برچسبي نصب مي‌شود كه مصرف‌كننده مي‌تواند با برداشتن اين برچسب از طريق پيام كوتاه، اينترنت و تلفن نصب شده بر روي آن با مركز تماس گرفته و از تقلبي بودن و يا صحت محصول خارجي مطمئن شود.به گزارش ايلنا، شانه‌ساز در نشست خبري در رابطه با طرح اصالت دارو گفت: وجود داروهاي تقلبي و قاچاق همه كشورها را درگير كرده و تنها اين بحث در ايران مطرح نيست بلكه در حد وزراي بهداشت كشورها عنوان شده است.وي ادامه داد: يك تا سه درصد داروهاي موجود در آمريكا سه تا پنج درصد در اروپا و ده تا 15 درصد در كشورهاي در حال توسعه تقلبي هستند و به دليل ارزش مالي بالا روز به روز در حال افزايش هستند.80 تا 120 ميليارد تومان از سهم داروهاي وارداتي ايران قاچاق هستندشانه‌ساز گفت: اين رقم در كشور ما بر اساس نرم كشورهاي در حال توسعه 80 تا 120 ميليارد تومان از سهم داروهاي وارداتي را به خود اختصاص داده است.مديركل و مواد مخدر وزارت بهداشت گفت: برخوردهاي سنتي، بستن مرزها و پلمب داروخانه‌ها ديگر كارساز نيست به همين دليل سامانه برچسب اصالت دارو را با قابليت شناسايي داروهاي تقلبي و قاچاق به مصرف‌كننده مي‌دهيم.وي گفت: از ابتداي امسال اين طرح را كه مربوط به سال 86 است آغاز كرده‌ايم و به هر داروي وارداتي برچسبي نصب مي‌شود كه مصرف‌كننده مي‌تواند با برداشتن برچسب از طريق پيام كوتاه به شماره 2000404، اينترنت و تلفن نصب شده بر روي آن با مركز تماس گرفته و از تقلبي بودن و يا صحت محصول مطمئن شود.شانه‌ساز گفت: فاز اول در حال انجام است و ظرف يكي دو سال آينده تمامي داروهاي مصرفي به اين برچسب مجهز مي‌شوند.