خرید لباس نقص فنی در پرواز تهران – ارومیه

پرواز 273 فوکر 100بامداد دوشنبه که از تهران به مقصد ارومیه در حرکت بود به دلیل نقص فنی پس از 20 دقیقه پرواز به فرودگاه مهر آباد تهران باز گشت.به گزارش ایرنا به نقل از متصدیان اطلاعات پرواز و مسافرین هواپیما، این پرواز ساعت 5 و 55 دقیقه از تهران پرواز کرد ولی پس از 20 دقیقه پرواز خلبان اعلام نمود که به دلیل نقص فنی باید به فرودگاه مهر آباد برگردد.به گفته یکی از سرنشینان هواپیما پس از برگشت این پرواز و نشستن بر باند فرودگاه مهر آباد حدود نیم ساعت مسافرین بدون هیچ توضیحی در هواپیما نشسته بودند و در ساعت هفت و بیست دقیقه به سالن فرودگاه منتقل شدند.