خرید لباس امواج سه متري در راه درياي عمان

با شروع فصلهاي گرم ، توفانهاي حاره اي يا گرمسيري هم فعال مي شوند و توده عظيمي از ابر و باد ، چونان فرفره کودکان ، چرخان و وزان مسيري را در پيش مي گيرند که گاه حرکت اين فرفره با درهم ريختن زندگي مردم ، کندن سقف خانه ها و در هم شکستن کشتيهاي ماهيگيري همراه است !گاه گاه و در فصلهاي گرم ، استانهاي جنوب شرقي و جنوبي کشور ما هم تحت تاثير فعاليت اين توفانها قرار مي گيرند ، که نزديک شدن اين توفانها به مرزهاي جنوب شرقي ما طي اين سالها تعجب بر انگيز بوده است و روندي رو به رشد را نشان مي دهد . هجوم کم سابقه يا حتي بي سابقه توفان حاره اي گونو در خردادماه سال 86 ، سبب شد هواشناسان انگشت تعجب بر دهان برند و اقليم شناسان از احتمال مرتبط بودن اين پديده با تغييرات اقليمي جديد در آب و هواي ايران سخن رانند .توفان حاره اي گونو در آن سال برخي از کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و همچنين نوار ساحلي جنوب و جنوب شرقي ايران و کشورهاي عربي حاشيه درياي عمان را در نورديد و تا توانست تاخت و در هم شکست . طي دو روز در سيستان و بلوچستان به اندازه يک سال باران باريد ! سکوهاي نفتي ايران در معرض خطر قرار گرفت و بهاي نفت خام به ناگاه بالا رفت و از مرض 71 دلار هم گذشت ! برق بسياري از شهرهاي استانهاي جنوب شرقي قطع شد و صدها روستا در محاصره سيل قرار گرفت . گونو در زبان بوميان مالديو به کيفي گفته مي شود که از برگهاي درخت نخل ساخته مي شود . اين کيف بزرگ و وحشت آور براي مردم منطقه اقيانوس هند تصويري آشنا دارد ، چرا که آنها هميشه با او دست به گريبانند ، اما هجوم کيف بزرگ ، که از درونش بادهاي هراس آور و رگبار و رعد و برقهاي توفنده بيرون مي جهيد ، براي مردم حاشيه خليج فارس و درياي عمان بسي رعب آور بود .گونو در سواحل سيستان و بلوچستان امواج را بيش از 5 متر بلند کرد و سبب درهم شکستن صدها قايق و کشتي ماهيگيري شد . همچنين وزش باد در سواحل جنوبي ايران با سرعتي بين 60 تا بيش از 110 متر بر ساعت همه چيز را در نورديد !اينک که به نيمه خردادماه نزديک مي شويم ، باز هم همان قصه نيمه خردادماه 86 در شرف وقوع است ، البته با تفاوتهاي بسياري نسبت به آن روز .مطابق پيش بيني هاي سازمان هواشناسي ، بار ديگر توفان حاره اي جديدي از سمت عرضهاي جنوبي ، به سمت جنوب پاکستان در حرکت است که در آن مناطق امواجي با ارتفاع چهارده متر ! بوجود مي آورد . البته طبق آخرين پيش بيني ها اين توفان به سمت جنوب شرق پاکستان و شمال غرب هند تغيير مسير داده و احتمالا روز جمعه بر روي دهلي نو از بين مي رود ، پس اين توفان نمي تواند مانند گونو به خاک ما برسد ، اما امواجي با ارتفاع 5/2 تا 3 متر را طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه به سمت درياي عمان و تنگه هرمز گسيل مي دارد . همچنين سبب وزش باد شديد و رگبار و رعد و برق در برخي مناطق استانهاي سيستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان خواهد شد . البته نبايد از نظر دور داشت که پيش بيني حرکت توفانهاي حاره اي کار بسيار مشکلي مي باشد و هر لحظه احتمال تغيير مسير اين گونه از توفانها وجود دارد . به هر حال آنچه مسلم است اينکه اگر شغلتان با درياي عمان در ارتباط است ، تا جمعه تور بر ميخ ديوار بياويزيد و سکان کشتي را قفل و لنگر بر کرانه ساحل بياندازيد .