خرید لباس انفجار یک مخزن نفتی در بنادر خلیج فارس

یکی از مخازن نفتی در منطقه ای از خلیج فارس به دلیل نامعلومی منفجر و مشتعل شد.به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بنا به گزارشات رسیده یکی از مخازن نفتی بنادر خلیج فارس که کار نگهداری و توزیع سوخت به کشتی های حمل مواد سوختی را برعهده داشت، لحظانی پیش منفجر شد.این مخزن مربوط به شرکت بناگستر از شرکتهای خصوصی است که کار بانکرینگ سوخت کشتی های عبوری را انجام می داد.علت وقوع حادثه هنوز مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.