خرید لباس آب معدني‌هاي در معرض آفتاب داغ را نخريد

آب معدني‌هايي كه در فروشگاه‌هاي عرضه موادغذايي و آشاميدني در معرض حرارت و در زير آفتاب داغ نگهداري شوند مشكل مصرف دارند و مردم توجه داشته باشند از اين آب معدني‌ها استفاده نكنند.به گزارش ايلنا، وزارت بهداشت به تمام فروشندگان آب معدني توصيه كرده  است آب معدني‌ها را زير آفتاب داغ نگهداري نكنند و مردم بهتر است از خريد اين آب معدني‌ها خودداري شود.حسن امامي رضوي  معاون درمان وزارت بهداشت، با بيان اين خبر افزود: آب معدني‌هايي كه در فروشگاه‌هاي عرضه موادغذايي و آشاميدني در معرض حرارت و در زير آفتاب داغ نگهداري شوند مشكل مصرف دارند و مردم توجه داشته باشند از اين آب معدني‌ها استفاده نكنند.وي درخصوص تاريخ مصرف 6 ماهه آب معدني‌ها نيز خاطرنشان كرد: اگر اين آب معدني‌ها در معرض حرارت نباشد مصرف آنها تا يكسال هم مشكلي ندارد ولي اگر در شرايطي نگهداري و عرضه شوند كه تحت تاثير مستقيم حرارت باشند حتي قبل از 6 ماه هم غيرقابل استفاده مي‌شوند.