خرید لباس تعطیلی كميته داوران با استعفای رئیس

رئيس كميته داوران فدراسيون كاراته بعد از استعفا از سمت خود، فعاليتي در اين بخش ندارد.به گزارش فارس، محمد علي مرداني كه بعد از برگزاري انتخابات شوراي داوران به گزينش رضا خادميان به عنوان نايب رئيس اعتراض و استعفا كرد، همچنان منتظر است تا فدراسيون تكليفش را مشخص كند.او از چهارشنبه 2 هفته گذشته ديگر در سياستگذاري ها و برنامه هاي كميته داوران دخالتي نداشته است و فقط در آزمون هاي استاني شركت مي كند.اين درحالي است كه كانكاسيس، رئيس كميته داوران جهان فردا وارد ايران مي شود تا يك دوره كلاس ممتاز داوري برگزار كند.گويا در غياب مرداني فرهاد خطيري، دبير و رضا خادميان، نايب رئيس عهده دار مسئوليت ها هستند.قرار است پناهي، رئيس فدراسيون در نشستي با مرداني در خصوص قبول يا عدم قبول استعفاي وي تصميم بگيرد.