خرید لباس هجوم عروس های دریایی به سواحل ایتالیا

هجوم دهها هزار عروس دریایی به سواحل شمالی ایتالیا، مشکلات زیادی را برای مردم این مناطق بوجود آورده است. به گزارش واحد مرکزی خبر از رم، تراکم عروس های دریایی در نزدیکی ساحل و گزیده شدن شماری از شناگران باعث شده تا مردم از بیم نیش این میهمانان ناخوانده وارد آب نشوند.عروس های دریایی به رغم ظاهر زیبا، نرم و لطیفشان از جمله آبزیان خطرناک دریایی هستند که گزیدگی آنها برای انسان، به صورت معمولی موجب واکنش الرژی می شود و حتی در برخی از موارد می تواند مرگبار باشد.برخی از گونه های این موجودات آبزی، دارای پاهایی به بلندی 3 متر هستند، تراکم عروس های دریایی در آبهای ایتالیا، مشکلات زیادی را برای صیادان این کشور هم بوجود آورده است.یکی از ماهیگیران ایتالیایی گفت: ورود شمار زیادی از عروس های دریایی به داخل تور ماهیگیری نه فقط موجب اشغال حجم زیادی از آن می شوند بلکه دیگر ماهی های صید شده راهم مسموم می کنند.گرمای زمین، آلودگی آبها و کاهش برخی از ماهی ها مانند تن، که از این عروس های دریایی تغذیه می کنند باعث گسترش این پدیده شده است.