خرید لباس احمدی نژاد به عسلویه رفت

رئیس جمهو ر که صبح امروز به عسلویه سفر کرده است از فازهای 15 ، 16 ، 17 و 18 توسعه میادین گاز پارس جنوبی بازدید کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر از عسلویه ، قرار است تا ساعاتی دیگر قرارداد توسعه 8 فاز میدان گاز پارس جنوبی با حضور رئیس جمهور امضا شود .این قراردادها با شرکتهای داخلی امضا خواهد شد و بر اساس آن این شرکتها موظف به اجرای فازهای 13 ، 14 ، 22 ، 23 و 24 پارس جنوبی در مدت 35 ماه خواهند شد.یاد آور می شود توسعه فاز 19 پارس جنوبی به تنهایی معادل 3 فازا ست .