خرید لباس دردسر جدید افغانستان ؛ پلیس های معتاد

نفوذ نيروهاي پليس به شبکه هاي قاچاق مواد مخدر براي شناسايي انها ، سبب کشيده شدن انها به اعتياد شده است.به گزارش اخرین نیوز شبکه تلويزيوني الجزيره در گزارشی در گفت پليس بودن در افغانستان کار پر استرسي است و برخي همين نگراني ها را علت کشيده شدنشان به سمت مواد مخدر توصيف مي کنند.این شبکه در ادامه خط تخریبی خود علیه کشورمان مدعی شد برخي از نيروهاي پليس افغانستان مي گويند وقتي در ايران آواره بودند، به مصرف مواد مخدر روي اوردند اما فعاليت به عنوان پليس سبب بدترشدن اعتياد انها شد.اين نيروهاي پليس معتاد مي گويند مواد مخدر سبب مي شود نيروهاي پليس بتوانند براي مدت طولاني تري در هنگام ماموريت بيدار  بمانند و هنگام مقابله با نيروهاي طالبان بتوانند با جسارت بيشتري بجنگند.از سه ماه پيش که مرکز ويژه درمان پليس هاي معتاد در افغانستان افتتاح شده است هفتصد نيروي پليس معتاد شناسايي شده و تحت درمان قرار گرفته اند و روز به روز بر تعداد اين افراد افزوده مي شود. امار دقيقي از ميزان گستردگي اعتياد در ميان نيروهاي پليس افغانستان وجود ندارد. برخي گزارشها تعداد اين افراد را چهل درصد کل نيروهاي پليس افغانستان در برخي استانها ارزيابي مي کنند.نکته جالب توجه اينکه نيروهاي پليس افغانستان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارند و درنتيجه اين افراد بايد براي مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر اقدام کنند.