خرید لباس عابران 50 درصد قربانيان تصادف‌ها

بيش از 50 درصد قربانيان سوانح رانندگي در استان تهران عابران پياده هستند.آمار تصادف‌هاي سال 89 نیز نشان مي‌دهد بيش از 50 درصد قربانيان تصادفات عابران پياده بوده‌اند كه اين آمار در كلانشهري از جمله كرج در سال جاري به حدود 100 درصد رسيده است.متأسفانه سطح ايمني عابران پياده در كشور پائين است كه در اين خصوص مي‌توان به سه دليل مهم اشاره كرد. نخست نبود گذرگاه ايمن براي عابران كه بر همين اساس بايد تعداد تقاطع‌هاي غيرهمسطح ـ زيرگذر يا روگذر ـ براي تردد عابران افزايش يابد.دومين مشكل وجود معضلات ساختاري در پياده‌روها از جمله سد معبر، دستفروشان، حركت موتوسيكلت‌ها در پياده‌رو و ناهمواري‌هاست كه موجب مي‌شود عابران كمتر از پياده‌رو استفاده كنند.كمبود آموزش براي عابران پياده نيز سومين عامل است. حال آن که متأسفانه در رابطه با عابران پياده، آموزش‌هاي شهروندي جدي و پويا وجود ندارد.با اين وجود پليس سعي كرده در اين زمينه بخصوص براي دانش‌آموزان آموزش‌هاي ايمني لازم را ارائه نمايد.که لازم است ديگر دستگاه‌ها نيز در اين راستا به طور جدي وارد عمل شوند.چرا كه در حال حاضر بيشترين تلفات مربوط به عابران 40 تا 60 ساله است كه دسترسيبه آنها براي آموزش با سختي‌هايي همراه است.هم اکنون نیز سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، نبستن كمربند، نداشتن كلاه ايمني موتورسواران، صحبت با تلفن همراه،رعايت نكردن فاصله ايمني و حركت بين خطوط، شش تخلفي است كه پليس تمركز خود را براي برخورد با آنها قرار داده و به همين خاطر نيز با متخلفان بشدت برخورد مي‌كند.از 21 ارديبهشت تا 15 خرداد امسال كه طرح برخورد با اين 6 تخلف در سطح استان اجرا شده تصادف‌هاي شديد 31 درصدي كاهش داشته است. *رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان تهران