خرید لباس مهريه‌هاي نامتعارف، ابزاري براي خودنمايي

معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: دولت بايد نسبت به ثبت مهريه‌هاي نامتعارف نظارت داشته باشد.
شهلا كاظمي‌پور در گفت‌وگو با فارس گفت: تعيين مهريه‌هاي نامتعارف به هيچ وجه منشاء حقوقي ندارد.
وي ادامه داد: زماني كه يك چيزي آزادي عمل باشد، افراد هرگونه كه تمايل دارند و آن‌چه مي‌پسندند به عنوان مهريه تعيين مي‌كنند و طرف مقابل نيز با اين موضوع كنار آمده و قبول مي‌كند.
معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: افرادي كه مهريه‌هاي نامتعارف تعيين مي‌كنند در حقيقت مي‌خواهند در بين مردم خودنمايي كنند.
كاظمي‌پور با بيان اينكه تعيين مهريه‌هاي نامتعارف از سوي زن براي محكم‌كاري صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: خانواده‌ها در اين خصوص نقش اساسي دارند و دولت نقشي در تعيين مهريه ندارد و در حقيقت هر كسي، هر چيزي كه مي‌خواهد به عنوان مهريه براي خود تعيين مي‌كند.
وي افزود: اين نوع مهريه‌ها ضمانت قانوني داشته و هر عدد و چيزي كه باشد فرد مقابل قبول كرده است و در صورت اصرار زن، مي‌تواند آن را از مرد دريافت كند.
معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: از ديد هر كسي مبلغي به عنوان مهريه تعيين مي‌شود كه فردي ممكن است، استطاعت مالي داشته باشد، قبول كند و با رضايت و با حكم دادگاه پرداخت كند، ولي يك فردي نمي‌تواند پرداخت كند و فقط اين مهريه را به خاطر زن قبول مي‌كند و مي‌داند كه نمي‌تواند آن را پرداخت كند.
وي اضافه كرد: هر مهريه‌اي را چه پول چه بال مگس باشد در دفترخانه ثبت مي‌شود و ضمانت اجرايي پيدا مي‌كند؛ در زمان ثبت نيز بايد دولت نظارت كند يا حكمي باشد كه قضاوت كند كه بگويند چه مبلغي براي طرفين مي‌توان قائل شد.
معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ادامه داد: ثبت مهريه‌ها بايد ضمانت قانوني داشته باشد و قانون روي ثبت اين مهريه‌ها نظارت داشته باشد.