خرید لباس برگزاری ليگ 89 با حضور كشتي‌گيران خارجي

سرپرست كميته ليگ از قطعي بودن حضور كشتي‌گيران خارجي در ليگ 89 خبر داد.به گزارش فارس، استفاده از كشتي‌گيران خارجي يكي از قوانيني است كه برخي سال‌ها دستخوش تغيير شده و با نظر مسئول وقت كميته ليگ از حضور خارجي‌ها در اين مسابقات ممانعت به عمل آمده است.با اين وجود عباس نمازيان سرپرست جديد اين كميته از موافقان صددرصد استفاده تيم‌ها از كشتي‌گيران سرشناس خارجي در ليگ است.وي در اين‌باره گفت: يكي از مواردي كه حتما در جلسه بازخواني آيين‌نامه ليگ مورد توجه است،‌ بحث به‌كارگيري خارجي‌ها در مسابقات است. امسال حتما تيم‌ها قادر به استفاده از 2 كشتي‌گير خارجي در تركيب خود هستند تا به اين شكل در جذب تماشاگر و افزايش شور و هيجان ليگ موفق‌تر عمل كنيم.