خرید لباس دولت مكلف به پيگيري حقوق اتباع ايراني شد

نمايندگان مجلس دولت را به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا، ملزم كرد.به گزارش فارس نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز چهارشنبه طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق ديپلمات‌ها و اتباع ايراني آسيب ديده از اقدامات اشغالگران آمريكايي را بررسي و تصويب كردند.بر اساس مصوبه مجلس وزارت امور خارجه موظف شد در همكاري با دستگاه‌هاي ذيربط داخلي و بين‌المللي حقوق تضييع شده ديپلمات‌ها و اتباع ايراني از سوي اشغالگران آمريكايي را در كشورهايي مانند عراق و افغانستان پيگيري و استيفا كنند.همچنين مجلس دولت را موظف كرد ظرف 3 ماه دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع را با حدود وظايف و اختيارات آنها مشخص كند.بر اساس مصوبه ديگر خانه ملتي‌ها مقرر شد بانك اطلاعات ويژه‌اي جهت جمع‌آوري اطلاعات از اتباع ايراني آسيب ديده از اقدامات اشغالگران تصويب شود. همكاري دستگاه‌هاي ذيربط جهت تكميل اطلاعات اين بانك اطلاعاتي الزامي است. همچنين بر اساس مصوبه مجلس وزارت امور خارجه موظف شد هر 6 ماه يكبار گزارش اجراي اين قانون را در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.