خرید لباس آمریکا در پی تصویب قانونی برای محاکمه مقامات عربی

سرویس بین الملل ـ روزنامه “المصريه” نوشت : ايالات متحده آمريكا قانونی را در دادگاه عالي جنايي اين كشور به تصويب رسانده كه بر اساس آن قضات آمريكايي حق خواهند داشت بر عليه سران عرب ، اميران كشورهاي عربي ، روساي جمهور و وزراي اين كشورها ادعاي جرم كرده و آنها را به محاكمه فرابخوانند.
به گزارش “”، این روزنامه مصري مي افزايد : در اين قانون تصريح شده چنانچه يك قاضي آمريكايي تشخيص دهد كه اين افراد مرتكب جرم و جنايت عليه حقوق بشر شده يا در شكنجه يك نفر از اتباع خود و يا اتباع ساير كشورها دست داشته باشند توسط پليس بين الملل جلب و محاكمه شوند.
در همین باره ” سي ان ان” گزارش داد، حوزه عمل این قانون شامل مقامات سياسي كنوني و مقامات پيشين حكومت ها نيز بوده و هيچيك از اين مقامات نمي توانند از مصونيت قضايي خود در برابر اين قانون فرار كنند و دادگاه صالح رسيدگي به اين قاونو و صدور حكم دادگاه فدرال آمريكا خواهد بود.
شايان ذكر است انتشار فيلم شكنجه يك تاجر هندي توسط برادر رئيس امارات در سال گذشته موجب شد كه برخي موسسات حقوق بشري در صدد لغو مصونيت قضايي سران عرب برآيند و به نظر مي رسد اين قانون اولين آن است و در آينده نيز قوانيني مشابه را در ساير كشورها علیه چنین اقداماتی باشيم.