خرید لباس تحصیل 8.13 درصد دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاراه به اینکه امسال شش شاخص برای افزایش شهریه در نظرگرفته می شود، گفت: حاکثر افزایش شهریه مدارس غیر انتفاعی در سال جاری 15 درصد شهریه سال قبل است.به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی باقرزاده در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: با وجودیکه 11.5 درصد مدارس و 14.5 درصد کلاسها در بخش مدارس غیر انتفاعی وجود دارد اما تنها 8.13 درصد دانش آموزان کشور در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.وی در خصوص افزایش شهریه این مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: طبق قانون ماده 15 تعیین الگوی شهریه برعهده شورای نظارت مرکزی است که با اقدامات انجام شده در سال جاری شش شاخص برای مشخص شدن شهریه پیش بینی شده است که طبق این روال شهریه سال جاری می تواند حداکثر 15 درصد شهریه سال گذشته افزایش یابد.باقرزاده ادامه داد: در واقع طی سالهای اخیر دغدغه مسئولان، موسسان مدارس غیر انتفاعی و خانواده ها همین بحث تعیین شهریه است و خانواده ها باید حداقل هینه تمام شده را در این بخش پرداخت کنند.وی درجه بندی مدارس، بررسی عملکرد مدارس توسط آموزش و پرورش، نظارت جامع، جذب از شاخصهای افزایش شهریه است.معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: مدارس غیر انتفاعی تا ابتدای تیرماه وقت دارند که شهریه های پیشنهادی خود را به آموزش و پرورش جهت بررسی ارائه دهند.وی تاکید کرد: با مدارسی که اقدام به افرایش خودسرانه و غیرقانونی شهریه مدارس غیرانتفاعی کنند برخورد قانونی می شود.