خرید لباس دردسر حذف مذهب از شناسنامه لبنانی ها

 اقدام برخي از شهروندان لبناني به حذف مذهب از شناسنامه هايشان با هدف رهايي از دايره طايفه گرايي و تغيير قانون کشور به يک قانون لائيک در لبنان براي آنها دردسر ساز شده است .   
به گزارش ايرنا از بيروت، البته اين امر، يعني لغو مذهب از شناسنامه، براي فرزندان برخي از لبناني ها مشکلاتي را به بار آورده اند چراکه اين دسته از جوانان قادر به گرفتن شناسنامه براي فرزندان خود نيستند.
ذکر نام مذهب در شناسنامه لبناني از لحاظ قانوني ضروري است و حذف آن مشکلاتي رابراي شهروندان به وجود مي آورد.
يک شهروند لبناني به نام “عصام الحاج” اخيرا دچار اين مشکل شده است. وي قبل از ازدواج با همسرش به نام “احلام” و بعد از مشورت با کارشناسان حقوقي لبنان اقدام به حذف نام مذهب از شناسنامه خود و همسرش نموده است.
عصام الحاج اقدام خود را که زير نظر کارشنان حقوقي انجام داده قانوني مي داند و حتي او در انتخابات اخير لبنان نيز شرکت نموده و با مشکلي روبرو نشده است ولي مشکل زماني ايجاد شد که وي براي گرفتن شناسنامه براي فرزند خود “جاد” به سازمان رسمي مربوطه مراجعه مي کند که با پاسخ منفي آنها روبر مي شود و علت را در عدم ذکر نام مذهب در شناسنامه والدين عنوان کرده اند چراکه در صورتي که مشخصات شناسنامه که يکي از آنها مذهب است، ناقص باشد، براي نوزاد شناسنامه جديد صادر نمي شود.