خرید لباس درگيري مسلحانه در بيمارستانی درعربستان

سرویس بین الملل ـ مقامات بيمارستان ملك خالد عربستان درگيري مسلحانه در بيمارستان و مجروح شدن 2 نفر را تائيد كرده اند.به گزارش “”، “صالح ذيبه ” سخنگوي رسمي مراكز بهداشت “نجران” به خبرنگاران گفت : حادثه زماني آغاز شد كه دو نوجوان بعد از پايان زمان ملاقات به بيمارستان آمده و پس از آنكه با مخالفت نگاهبان براي ورود به سالن بيمارستان مواجه شدن به زور وارد بيمارستان شده و پس از شليك به نگهبان يك نفر ديگر را نيز زخمي كردند.پليس عربستان نيز با اشاره به حوادث مشابه در دو ماه گذشته و حادثه روز گذشته هشدار داده كه با ادامه این روند، مسلح شدن نوجوانان به سلاح گرم در عربستان و استفاده از آن به رويه خطرناكي در كشور تبديل شود كه احتمال كنترل آن بسيار سخت خواهد بود.به گزارش “الشرق الاوسط” ، پس از اين حادثه، مقرر شده است كه، عيادت كنندگان در بيمارستان ها بايد مورد تفتيش بدني قرار گرفته و از ورود هرگونه سلاح سرد و يا وسائل آتشزا نظير فندك و كبريت به بيمارستان ها جلوگيري بعمل خواهد آمد.