خرید لباس ربودن اتباع غيرمجاز از ايستگاه‌هاي مترو

سرهنگ ناصر اصلاني، فرمانده انتظامي شهرستان كرج در خصوص اين خبر گفت: در پي مراجعه فردي به نام « اسماعيل – ن » مبني بر اينكه يكي از كارگران افغاني كه براي وي كار مي كرد توسط اشخاصي ربوده شده است.به گزارش ایسنا، وي افزود:اين فرد عنوان كرد كه ادم ربايان در ازاي آزادي وي مبلغ يك ميليون تومان طلب کرده‌اند و قرار است بعد از ظهر همان روز در يکي از ميادين کرج مبلغ را دريافت و افراد ربوده شده را آزاد کنند. در همين راستا نظر به اهميت موضوع ، ماموران محل ملاقات را به صورت نامحسوس تحت كنترل قرار دادند.اطلاني تصريح کرد: هنگام کنترل نامحسوس محل توسط پليس، ربايندگان طي تماسي محل مبادله ملاقات را تغيير دادند اما در حالي که ربايندگان قصد داشتند موقعيت خود را تغير دهند ماموران موفق به شناسايي خودرو مورد نظر كه پرايد مشكي رنگ بود، شدند و در يك اقدام غافلگيرانه ربايندگان را كه دو نفر به نام هاي « ساسان » و « آرش » بودند را دستگير کردند .فرمانده انتظامي شهرستان كرج اظهار داشت: در بازرسي از داخل خودرو متهمان، دو عدد بيسيم، يک عدد کليد دستبند، حدود نيم گرم ترياک، سه دستگاه گوشي همراه، يک قبضه کارد، يک عدد فانسخه، دورشته طناب که احتمالا جهت بستن گروگان استفاده مي کردند کشف ضبط شد.وي افزود: متهمان در بازجويي بيان کردند در ايستگاه‌هاي مترو، اتباع بيگانه را شناسايي و آنها را مي ربودند و جهت آزادي آنان تقاضاي پول از خانوادهايشان مي کردند.سرهنگ اصلاني در پايان يادآور شد كه متهمان دستگير شده جهت برسي بيشتر تحويل پليس آگاهي شدند.