خرید لباس ساخت پروتز زانو از ماهيچه مصنوعي

پژوهشگران دانشگاه صنعتي اميرکبير موفق به طراحي، ساخت و آزمايش مفصل زانوي پروتزي توليد کننده قدرت ماهيچه با استفاده از ماهيچه مصنوعي هوشمند شدند.مجري طرح در گفتگو با واحد مرکزي خبر گفت: اين زانوي پروتزي با تقليد از رفتار ماهيچه ها در زانوي طبيعي هنگام راه رفتن و ديگر حرکات قادر به ايجاد انرژي خالص است.يعقوب دبيري افزود: مطالعه اين طرح به صورت گروهي از سال1384 آغاز شد و تاکنون10مقاله تأييد شده در مجلات و همايش هاي داخلي و خارجي درباره ويژگي هاي اين طرح ارائه و منتشر شده است.مجري طرح درباره مزيت هاي اين زانوي مصنوعي در مقايسه با نمونه هاي مشابه گفت: در اين زانوي مصنوعي، براي نخستين بار در جهان از ماهيچه مصنوعي هوشمند استفاده شده است که اين قابليت باعث مصرف کمتر انرژي در فرد استفاده کننده مي شود.وي افزود: با استفاده از زانوي مصنوعي با ماهيچه هوشمند، فرد مصدوم قادر به بالا رفتن از پله و پايين آمدن از سراشيبي خواهد بود.دبيري گفت: در حال حاضر افرادي که دچار قطع عضو پا از ناحيه بالاي زانو هستند از نمونه هاي مشابه ديگري مانند زانوي مصنوعي الکترونيکي استفاده مي کنند که هزينه زيادي دارد.مجري طرح با بيان اين که در مراکز تحقيقاتي خارج از کشور تلاش هايي براي طراحي و ساخت مفاصل زانوي پروتزي که قادر به توليد قدرت باشد در حال انجام است گفت: در اين مفصل جديد از موتور الکتريکي براي توليد گشتاور استفاده شده است و همچنين در هيچ يک از نمونه هاي مشابه خارجي تاکنون از ماهيچه مصنوعي هوشمند براي توليد قدرت در مفصل زانو استفاده نشده است.وي افزود: اين زانوي پروتزي وسيله اي کاربردي براي افرادي است که از ناحيه بالاي زانو دچار قطع عضو شده که مجبورند از پاي پروتزي استفاده کنند.اين طرح در قالب پايان نامه دکتري مهندسي پزشکي با گرايش بيومکانيک در دانشگاه صنعتي اميرکبير و با همکاري پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان اجرا شده است.