خرید لباس پیشنهاد احمدی نژاد برای «کی منزوی است؟»

احمدی نژاد در ديدار با خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران استان چهارمحال و بختياري، ايران را به عنوان موضوع اول و اصلي دنيا هم براي مستكبران و هم براي آزادگان و عدالت خواهان دنيا توصيف كرد و گفت: ايران براي آزادگان دنيا يعني پرچم شجاعت، ‌پاكي، عدالت و آزادگي.به گزارش ایسنا محمود احمدي‌نژاد در ادامه سفر استاني خود با تاكيد بر اينكه بدون ترديد امروز ملت ايران عزيزترين ملت‌هاي عالم است، مصداق اين مساله را تهاجم و تهديدهاي عليه كشورمان توصيف كرد و گفت: ايران امروز موضوع اول و اصلي دنيا هم براي مستكبران و هم براي آزادگان و عدالت‌خواهان است كه براي آزادگان به معناي پرچم شجاعت، پاكي، عدالت و آزادگي است.وي ادامه داد: ايران يعني اميد، سنگر مستحكم و پشت و پناه، پيش قراول و شكننده قالب‌هاي زمان و بازكننده راه سعادت براي ملت‌ها، نام ايران براي همه ملت‌ها موجب دلگرمي است.احمدي‌نژاد با بيان اينكه اگر ما هيچ كاري با قدرت‌هاي مستكبر نداشته باشيم، آنها با ما كار دارند، با اشاره به صدور قطعنامه‌ اخير شوراي امنيت عليه كشورمان اظهار داشت: قطعنامه‌هاي آنها به خاطر قدرت آنها نيست؛ بلكه نشان قدرت ماست. آنها وقتي در منطق و گفتگو و اثرگذاري در ملت‌ها كم مي‌آورند از منطق زورگويي‌شان استفاده مي‌كنند.وی ايثارگران را عامل درهم‌ شكستن شدن اين منطق زورگويي در دنيا دانست و گفت: اگر واقعا مي‌خواهند ببينند كه چه كسي منزوي است يك مسئول از ايران و يك مسئول ديگر از آمريكا بدون محافظ به هر جاي دنيا كه مي‌خواهند بروند ، آن وقت معلوم مي‌شود كه چه كسي منزوي است.وي خطاب به سردمداران آمريكايي گفت كه در كجاي دنيا شما را قبول دارند، مردم خودتان نيز شما را قبول ندارند.