خرید لباس ترس سعودي‌ها از شبکه‌هاي ماهواره‌اي ايران

گسترش فعاليت‌هاي ارزشي شبکه‌هاي ماهواره‌اي ايران باعث نگراني و هراس سعودي‌ها شد.به گزارش آتي نيوز؛ يک پايگاه خبري وابسته به علماي افراطي سعودي، به تازگي مقاله‌اي را به عنوان شبکه ماهواره‌اي شيعي، جنگ جديد ايران، منتشر کرده است.برپايه اين خبر اين مقاله از طرفي بيانگر بغض و هراس از شبکه هاي شيعي و به طور خاص شبکه الکوثر صدا و سيما بوده و از طرف ديگر نشان دهنده موفقيت اين شبکه‌ها در اهداف تبليغي و رسانه‌اي خود است.نويسنده در اين مقاله، شش شبکه شيعي مهم را معرفي مي‌کند که در صدر آن شبکه الکوثر ايران قرار دارد.