خرید لباس رنگرز در فدراسيون‌ها مشاور معرفي مي‌كند

مشاور جوان رئيس سازمان تربيت‌بدني در آغاز كار براي خود در فدراسيون‌هاي ورزشي مشاوراني انتخاب خواهد كرد.به گزارش فارس، چندي پيش حكم مشاوري رئيس سازمان تربيت‌بدني در امور جوانان براي حسن رنگرز فني‌ترين فرنگي‌كار جهان در سال‌هاي 2001 و 2002 صادر شد.قهرمان جهان و سرمربي سابق تيم ملي كشتي فرنگي جوانان در آغاز كار براي خود مشاوراني را در فدراسيون‌هاي ورزشي انتخاب خواهد كرد تا به كمك آنها بتواند در حوزه مسئوليت‌هاي تعريف‌شده، طرح‌هاي تشكيلاتي و ساختاري در ورزش ايران را به اجرا درآورد.او با تعامل با فدراسيون‌ها و ادارات كل تربيت‌بدني استان‌ها اقدام به انتخاب مشاوران خود خواهد كرد.