خرید لباس سارکوزي از نتانياهو درخواست ضمانت کرد

روزنامه السفير چاپ لبنان روز شنبه نوشت : نيکلا سارکوزي رييس جمهور فرانسه از رژيم صهيونيستي نسبت به درامان ماندن سربازان فرانسوي مستقر در نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل (يونيفل) درجنوب لبنان درصورت حمله اين رژيم به لبنان ، درخواست ضمانت کرد.    به گزارش ايرنا ، اين روزنامه افزود : سارکوزي درديدار اخير خود با “بنيامين نتانياهو” نخست وزير رژيم صهيونيستي درکاخ اليزه خواستار درامان ماندن نيروهاي فرانسوي مستقر درجنوب لبنان درقالب نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل(يونيفل) درجريان هرگونه حمله احتمالي رژيم صهيونيستي به لبنان شده است.السفير نوشت : کابينه رژيم صهيونيستي درباره انجام حمله عليه لبنان به اتفاق نظر رسيده ولي زمان شروع آن را به بروز شرايط مناسب منطقه اي و جهاني منوط دانسته است .