خرید لباس صدور دستور توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد

بنا به اعلام دبيرخانه هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي و در پي ارائه دادخواست هيات موسس دانشگاه به طرفيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران با احراز حصول اركان و شرايط قانوني و با موجه دانستن درخواست هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي مستندا به مواد 310 الي 325 از قانون آيين دادرسي مدني دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر و ابلاغ نمود.با توجه به مراتب مذكور اجراي اساسنامه اخيرالتصويب دانشگاه آزاد اسلامي تا رسيدگي و صدور راي ماهوي و قطعي دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه براساس اساسنامه فعلي به كار خود ادامه خواهد داد.