خرید لباس تغییرات کلی در برنامه های رادیو جوان

مدیر رادیو جوان از تغییر60 درصد برنامه های این شبکه رادیویی خبر داد. به گزارش خبرنگارواحد مرکزی خبر ، احمدپور مبارکه مدیر رادیو جوان در نشستی خبری گفت: طبق نظرسنجی ها، مخاطبان خواستار برنامه هایی با ریتم تندتر و زمان کوتاهترند که سعی شده است درکنداکتور برنامه ها لحاظ شود.وی درباره علاقه جوانان به بحث های مناظره ای نیز گفت: برنامه مثلث با تغییرات ویژه در بعدهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و بویژه ورزشی برای این گروه در نظر گرفته شده است.احمدپور گفت: ما سعی داریم برنامه برای جوانان با کمترین محدودیت ها تهیه و پخش شود.وی با اشاره با ارائه 135 طرح جدید برنامه به دفتر طرح و برنامه رادیو جوان گفت: این گام نشان می دهد که شبکه برای ارائه دیدگاه های جدید آمادگی دارد و قرار است برنامه هایی با کیفیت خوب ارائه شود.مدیر شبکه رادیویی جوان گفت: گروه جوان و جامعه رادیو جوان 20 درصد، گروه جوان و اندیشه 40 درصد، گروه جوان و فرهنگ 17 درصد و گروه جوان و ورزش 17 درصد برنامه های این شبکه را تولید می کنند.