خرید لباس توقیف 21 هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران

سرکلانتر اول پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در سه ماه امسال، 21 هزار و 36 دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد. سرهنگ رسول پرستاری در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: در این مدت، برای 70 هزار و 662 موتورسیکلت سوار متخلف در تهران، برگ جریمه صادر و گواهینامه 3 هزار و 319 موتورسیکلت سوار نیز ضبط شد.وی گفت: در سال گذشته نیز، برای 291 هزار و 824 موتورسیکلت سوار متخلف در تهران برگ جریمه صادر و گواهینامه17 هزار و 296 موتورسیکلت سوار هم ضبط شد.سرهنگ پرستاری افزود: در این مدت، همچنین 78 هزار و 475 دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد.وی با اشاره به آمار تصادفات موتورسیکلت سواران در تهران گفت: در سال گذشته، از حدود 22 هزار و 834 فقره تصادف جرحی، 9 هزار و 668 تصادف مربوط به موتورسیکلت سواران بود.سرهنگ پرستاری افزود: این میزان، حدود 40 درصد تصادفات جرحی را شامل می شود.وی گفت: در سال گذشته، از مجموع 289 تصادف فوتی،‌ 55 تصادف، مربوط به موتورسیکلت سواران بود.سرکلانتر اول پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در حدود 40 درصد این تصادفات، موتورسیکلت سواران مقصر بودند.وی با اشاره به این که قانون تشدید مجازات از گذشته، درباره موتورسیکلت سواران متخلف اعمال می شد، افزود: در لایحه اخیر که به مجلس ارائه شد و به تصویب رسید، موارد بیشتری از تخلفات مدنظر قرار گرفت.سرهنگ پرستاری گفت: در این مصوبه، تخلقاتی مانند انجام حرکات نمایشی، حمل بار غیرمتعارف، حرکت در خطوط ویژه، ایجاد صدای ناهنجار و عبور از پیاده رو پیش بینی شده است و بر اساس آن موتورسیکلت فرد متخلف از یک هفته تا یک ماه توقیف و به پارکینگ منتقل می شود.وی با اشاره به این که در حال حاضر، بحث آموزش موتورسواری، در کشور جایی ندارد، افزود: بیشتر تجربیات موتورسیکلت سواران پس از روبرو شدن با موقعیت های خطرناک و وقوع تصادفات حاصل می شود.