خرید لباس مجلس به وقف دانشگاه آزاد راي داد

نمايندگان مجلس وقف اموال مراكز آموزش عالي و غيردولتي، غيرانتفاعي كه هيات موسس يا هيات امناي آنها حق تصرف مالكانه نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون صيغه وقف آن جاري شده است و يا در آينده جاري شود معتبر دانستند.به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز نمايندگان در حين بررسي جزئيات طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزشي عالي غيردولتي موادي از آن را تصويب كردند.بر اين اساس، اساسنامه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي به پيشنهاد هيات موسس و حسب مورد به تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت. همچنين فرايند اداري تصويب فوق در صورت آماده بودن مدارك نبايد بيش سه ماه به طول بيانجامد.گفتني است اساسنامه اوليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، همچنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت و كليه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو مي‌گردد.براساس مصوبه نمايندگان، وقف اموال مراكز آموزش عالي و غيردولتي، غيرانتفاعي و ساير موسسات غيردولتي غيرآموزشي كه هيات موسس يا هيات امناي آنها حق تصرف مالكانه نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون صيغه وقف آن جاري شده است و يا در آينده جاري شود معتبر است. همچنين نوع وقف در اين بند از نوع وقف عام است.