خرید لباس مجوز يك نشريه لغو و 3 نشريه تذكر گرفتند

به گزارش دبير هيأت نظارت برمطبوعات در جلسه مورخ 31/3/89 هيأت نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات نشريات مطرح و بشرح ذيل تصميم‌گيري شد:مجوز فصلنامه «فرهنگ آموزش» بدليل انتشار مطالب مخالف موازين اسلامي به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره ماده 11 آن قانون لغو شد.به ماهنامه «فردوسي» بدليل افترا به نهادها و ارگانهاي نظام ، انتشار مطالب خلاف واقع و عدم پايبندي به رسالت مطبوعاتي به استناد بندهاي 8 و 11 ماده 6 و ماده 2 قانون مطبوعات تذكر داده شد و مقرر گرديد مراتب جهت پيگرد قانوني به مرجع قضايي ارسال شود.به هفته‌نامه «رودكي» و ماهنامه «گلستانه» بدليل عدم پايبندي به رسالت مطبوعاتي به استناد ماده 2 قانون مطبوعات تذكر داده شد.