خرید لباس مصرف سيگار دردانشگاهها ممنوع شد

دبير شوراي مرکزي انضباطي دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با اشاره به جزئيات شيوه نامه جديد اجرايي انضباطي دانشجويان از ممنوعيت مصرف سيگار و مواد دخاني در محيط دانشگاه‌ها و اجراي تنبهيات در اين حوزه خبر داد.دکتر سيد مهدي طيبي تفرشي در گفتگو با مهر افزود: در شيوه نامه جديد اجرايي انضباطي دانشجويان استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن مرتبط يعني هر فضايي که به دانشجو و دانشگاه مرتبط باشد تخلف اخلاقي محسوب مي شود.وي اضافه کرد: در صورت ارتکاب دانشجويان به اين تخلف در مرحله اول بندهاي 2 تا 5 شيوه نامه اجرايي که از اخطار شفاهي تا درج در پرونده است اعمال مي شود و در صورت تکرار تا بند 12 که در نهايت به دو ترم محروميت (تعليق) مي انجامد قابل تشديد است.طيبي يادآور شد: البته تاکنون حکمي در اين زمينه نداشته ايم که دانشجويان به طور عمدي بخواهند فضا را آلوده کنند و تاکنون با اخطار شفاهي موضوع حل شده است.وي تاکيد کرد: اين شيوه براي کليه دانشجويان دختر و پسر اجرا مي شود و تفاوتي نيز ميان دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت يا علوم وجود ندارد.به گزارش مهر، پيش از اين دکتر مرضيه وحيددستجردي وزير بهداشت در همايش روز جهاني مبارزه با دخانيات نسبت به افزايش دانشجويان دختر سيگاري هشدار داده بود.از سوي ديگر آخرين تحقيقاتي که مرکز تحقيقات و کنترل دخانيات امسال انجام داده است نشان مي دهد 75 درصد افراد سيگاري در سنين زير 20 سال سيگار کشيدن را آغاز مي کنند و تحقيقات انجام شده در مورد ميزان مصرف سيگار در بين دانشجويان کشور نشان مي دهد ميزان مصرف سيگار در بين دانشجويان 16 درصد است.بر اساس اين تحقيق ميزان مصرف سيگار در دانشجويان پسر 25 درصد و در دانشجويان دختر 6 درصد است. بر اساس نتايج اين تحقيق، ميزان مصرف سيگار در بين دانشجويان پزشکي نسبت به ساير رشته ها بيشتر است.در مطالعه ديگري که بيش از يک هزار نفر از دانشجويان مورد بررسي قرار گرفتند يک هزار و 66 نفر از دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران پرسشنامه‌اي را تکميل کردند که نتايج نشان داده 3/16 درصد آنها سيگاري هستند که از اين تعداد 4/25 درصد مذکر و 5 درصد مونث بودند. بر اساس ديگر نتايج اين مطالعه دانشجويان پسر به اندازه جامعه عمومي ‌سيگار مي‌کشند و دانشجويان دختر در مقايسه با آمار طرح سلامت نسبت به زنان جامعه عمومي ‌بيشتر سيگار مي‌کشند. همچنين با توجه به يافته ها مشخص شده است ميزان استعمال دخانيات طي دوره تحصيل دانشگاه به ‌نحو معني‌داري افزايش مي ‌يابد.