خرید لباس اطلاعیه سازمان سنجش، ویژه فرهنگیان

شاغلان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش متقاضی رشته های تحصیلی مراکز تربیت معلم در آزمون سراسری سال 1389 به پایگاه سازمان سنجش مراجعه کنند.به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور ، شاغلان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش متقاضی رشته های تحصیلی مراکز تربیت معلم و همچنین متقاضیان رشته های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور در آزمون سراسری سال 1389 به پایگاه سازمان سنجش مراجعه کنند. در این اطلاعیه آمده است، شاغلان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش که مطابق ضوابط انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش در آزمون سراسری سال 1389 هستند، لازم است از 1389،4،5 تا 1389،4،15 با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org  و ورود به لینک مربوط، به پرداخت 15،000 ریال به صورت الکترونیکی به منظور اعلام علاقمندی برای پذیرش در رشته های تحصیلی مراکز تربیت معلم اقدام کنند؛ در غیر این صورت مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی مراکز تربیت معلم (ویژه فرهنگیان) در آزمون سراسری سال 1389 نخواهند بود.همچنین آن دسته از داوطلبان شرکت کننده آزمون سراسری سال 1389 که در هنگام ثبت نام در آزمون، علاقمندی خود را به موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور اعلام نکرده اند و هم اکنون متقاضی اعلام علاقمندی هستند، نیز در صورت تمایل برای انتخاب رشته های تحصیلی موسسات ذیربط لازم است در تاریخ های تعیین شده، با مراجعه به سایت سازمان و ورود به لینک مربوط، به پرداخت 30،000 ریال به صورت الکترونیکی به منظور انتخاب رشته های موسسات ذیربط اقدام و علاقمندی خود را برای انتخاب دوره های مذکور اعلام کنند. اطلاعیه کامل در سایت سازمان منتشر شده است.