خرید لباس باج غیر مستقیم دولت آمریكا به طالبان

یك روزنامه امریكایی نوشت : دولت آمریكا مبالغ هنگفتی ازپول مالیات دهندگان آمریكایی را به جنگ سالاران افغان می دهد كه بخشی از این پول نهایتا به طالبان می رسد . روزنامه نیویورك تایمز افزود، طبق نتایج تحقیقات كنگره امریكا ،مالیات دهندگان آمریكایی ناخواسته شبكه ای از جنگ سالاران را درسراسرافغانستان ایجاد كرده اند كه این جنگ سالاران با همراهی كردن كاروان های ناتو میلیون ها دلا ربه جیب می زنند و در عین حال خارج از كنترل دولت افغانستان ، نظامیان آمریكایی و ناتو عمل می كنند. نتایج این تحقیق كه سال گذشته بوسیله كمیسیون فرعی مجلس نمایندگان آمریكا درامور امنیت ملی آغاز شد نشان می دهدپول مالیات دهندگان امریكایی به نحوی به دست طالبان می رسد ارائه كرده است براساس نتایج این تحقیق ،برخی كاروان های ناتوكه از دادن پول به جنگ سالاران خودداری می كنند با حمله طالبان مواجه می شوند.به گفته برخی منابع آگاه مردان مسلحی كه برای همراهی كاروان های ناتو استخدام می شوند به طالبان رشوه می دهند كه به این كاروان ها حمله نكنند.