خرید لباس دانشگاه تهران ترم تابستاني ندارد

معاون آموزشي دانشگاه تهران با بيان اينکه اين دانشگاه امسال به دانشجويان ترم تابستاني ارائه نمي دهد ، گفت: دانشجويان شاهد و ايثارگر نيز مي توانند براي گذراندن ترم تابستاني در ساير دانشگاه ها مهمان شوند.مهدي قمصري در گفتگو با مهر گفت: همانند سالهاي گذشته و به صلاحديد مسئولان دانشگاه تهران ترم تابستاني در دانشگاه تهران ارائه نمي شود.وي افزود: بر اساس نظرات کارشناسي به دليل زمان کوتاه ترم تابستاني، گرمي هوا و به طور کلي مناسب نبودن شرايط، عموما ترم تابستاني از کيفيت مناسبي برخوردار نيست.معاون آموزشي دانشگاه تهران درباره دانشجويان شاهد و ايثارگر اين دانشگاه که بر اساس قانون امکان استفاده از ترم تابستاني را دارند ، گفت: با اين دانشجويان مساعدت هاي لازم انجام مي شود و آنها مي توانند بسته به شرايط خود در ساير دانشگاه هاي پايتخت و يا در شهر محل سکونت خود مهمان شوند.وي با بيان اينکه تابستان هر سال براي دانشجويان زمان تجديد روحيه و بودن در کنار خانواده ها است ، گفت: دانشجويان غير بومي در دو نيمسال تحصيلي امکان حضور در کنار خانواده و برخورداري از حمايت هاي آنها را از نزديک ندارند از اين رو نتيجه تصميم ها عدم ارائه ترم تابستانه در دانشگاه تهران است.معاون آموزشي دانشگاه تهران همچنين اين تصميم را در راستاي رفاه اساتيد دانست و افزود: از سوي ديگر اساتيد از تمام 50 روز مرخصي خود در تابستان استفاده مي کنند.